Vnitřní řád ambulance

I.

Povinnosti pacienta

1. Řídit se pokyny zdravotnického personálu, dodržovat navržený individuální diagnostický a léčebný postup.

2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

3. Nahlásit co nejdříve zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny, týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, email, zdrav. pojišťovna).

4. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům i k spolupacientům. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů, nikoho fyzicky ani verbálně nenapadat, nekřičet, nechovat se agresivně.

5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol, ani jiné návykové látky. Nekouřit v žádném prostoru polikliniky.

6. Dodržovat domluvené termíny kontrol. V případě, že se pacient nemůže na domluvený termín dostavit, je nutné se včas předem omluvit a uvolnit tím místo pro jiného pacienta.

II.

Průběh vyšetření

1. Při vstupu do ambulance vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny.

2. Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře.

3. Písemný souhlas pacienta vyžadujeme pouze k provedení odběru vzorku ze štítné žlázy.

4. Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.

5. Pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu v době DPN, bude mu DPN v daném termínu ukončena.

III.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče, ukončení péče o pacienta (§48 zákona č. 372/2011 Sb.)

1. Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče

a) pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení – tím se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým;

b) jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

2. Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že:

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele;

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. není dotčeno.

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

3. Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče v případě, že jde o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

4. Poskytovatel dále nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče, jde-li o pacienta:

a) u kterého bylo poskytování zdravotní péče Vězeňskou službou přerušeno z důvodu ukončení nebo přerušení výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo umístění v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, pokud se jedná o zajištění návaznosti při poskytování zdravotních služeb započaté v průběhu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody nebo umístění v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Vězeňská služba, v jejímž zdravotnickém zařízení byly pacientovi poskytovány zdravotní služby, jestliže jí není znám poskytovatel, který převezme pacienta do péče, vybaví tohoto pacienta informací podle § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb.

b) ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo umístěného v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o zdravotní služby, které Vězeňská služba neposkytuje, a to po předchozí domluvě s Vězeňskou službou; to neplatí, jde-li o důvody poskytnutí zdravotních služeb podle odstavce 3.

5. Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle odstavce 2 posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

IV.

Zdravotnická dokumentace

1. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci.

2. Pokud se pacient přehlásí k jinému endokrinologovi, zdravotnické zařízení pořizuje výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

V.

Mimořádné epidemiologické situace

1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.

2. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v recepci.

3. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.

4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby (s ohledem na jeho zdravotní stav).

VI.

Důsledky porušení vnitřního řádu

1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem § 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.

2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s § 48 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb.